حضور شرکت اثر نگار پویش

در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ،

بسته بندی و ماشین آلات وابستهتهران – آذر ماه 1391