حضور شرکت اثر نگار پویش

در هجدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ،

بسته بندی و ماشین آلات وابسته

تهران – آذر ماه 1390